Gebruiksmelding of omgevingsvergunning

Voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk ben je in een aantal gevallen verplicht een gebruiksmelding in te dienen of een omgevingsvergunning aan te vragen. Welke verplichtingen op het gebied brandveiligheid gelden, hangt af van de manier waarop, voor wie en hoe lang je een bouwwerk gebruikt.

Wanneer een gebruiksmelding

Een gebruiksmelding is verplicht als:

  • in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven. Dit geldt niet voor woningen en woongebouwen;
  • een woning kamergewijs wordt verhuurd, met vijf of meer wooneenheden;
  • door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van hoofdstuk 6 en 7 van Bouwbesluit 2012 wordt voldaan.

Of een gebruiksmelding moet worden gedaan, is vastgelegd in paragraaf 1.5 (artikelen 1.18 t/m 1.22) van het Bouwbesluit 2012.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik is nodig wanneer in een gebouw of ander bouwwerk:

  • bedrijfsmatig nachtverblijf wordt verzorgd aan meer dan 10 personen. Dit zijn  bijvoorbeeld kampeerboerderijen, ziekenhuizen of verpleeghuizen;
  • dagverblijf wordt georganiseerd voor meer dan 10 personen van onder de 12 jaar oud,  bijvoorbeeld basisscholen of kinderdagverblijven;
  • dagverblijf wordt georganiseerd voor meer dan 10 personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, bijvoorbeeld dagbestedingen.

Of een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig is, staat in het Besluit omgevingsrecht, onderdeel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De Wabo regelt voor een groot aantal vergunningen, zoals bouwen, gebruik en afwijken van het bestemmingsplan, wanneer ze nodig zijn en op welke wijze een omgevingsvergunning verkregen kan worden.

Aanvraag gebruiksmelding of omgevingsvergunning

Je kunt de gebruiksmelding of omgevingsvergunning aanvragen via de website van omgevingsloket online. www.olo.nl  Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op deze site kun je ook de vergunningcheck invullen om te zien of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Op omgevingsloket online kun je ook de stand van zaken zien van je aanvraag.