Checklist brandveiligheid bedrijven

Om je te helpen controleren of je gebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen is er een checklist. Daarmee kun je zelf een brandveiligheidscontrole uitvoeren in jouw gebouw. Bij de checklist zit ook een overzicht van de brandveiligheidsvoorzieningen waarbij periodiek onderhoud en inspectie is vereist. 

Het invullen van de checklist is niet verplicht, maar het gebouw moet wel voldoen aan de eisen van het Besluit bouwwerken Leefomgeving. De ingevulde zelfcontrole, waaronder de checklist en de vereiste onderhoudsrapporten, kun je digitaal aanleveren bij het team Brandveiligheid. 

Stuur hiervoor een e-mail naar brandveiligheidVTH@almere.nl.  Wij kijken dan of aan de hand van de aangeleverde documenten je gebouw voldoende brandveilig wordt gebruikt en onderhouden.

Omschrijving n.v.t.ngjanee
Vluchtwegen     
1Zijn de aanwezige vluchtroutes vrij van obstakels?     
2Zijn alle nooddeuren zonder sleutel onmiddellijk te openen?     
3Heeft een deur waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen een push balk?    
4Zijn op alle nooddeuren aan de buitenlucht grenzende zijde de markering 'nooduitgang' of 'nooddeur vrijhouden' aangebracht?     
5Deuren van overdruktrappenhuis zijn voorzien van sticker ‘hard duwen’    
Vluchtrouteaanduiding     
6Is de verlichting van de vluchtrouteaanduiding (transparant) in werking?     
7Wat is de laatste keuringsdatum van de vluchtrouteaanduiding?Datum:   
8Is de noodverlichting in orde?    
9Wat is de laatste keuringsdatum van de noodverlichting?Datum:   
Blusmiddelen     
10Zijn de blusmiddelen duidelijk zichtbaar opgehangen of ingebouwde blusmiddelen gemarkeerd met een pictogram?     
11Zijn de brandblusmiddelen onbelemmerd bereikbaar?     
12Worden de brandslanghaspels jaarlijks gekeurd?     
13Wat is de laatste keuringsdatum van de brandslanghaspels?Datum:   
14Worden draagbare brandblusmiddelen elke 2 jaar gekeurd?     
15Wat is de laatste keuringsdatum van de draagbare blusmiddelen?Datum:   
(Feest)versieringen     
16(Feest)versieringen en stoffering (vitrage, gordijnen o.i.d.), wordt vrijgehouden van kaarsen, spots en andere warmtebronnen?    
17(Feest)vesieringen hangen niet lager dan 2,5m boven een vloer waar mensen zich kunnen bevinden?    
18(Feest)versieringen zijn geimpregneerd.    
 Hiervan zijn een certificaat of impregneerbewijs beschikbaar?    
19Versieringen zoals; textiel, folie en papier is in horizontale toepassing onderspannen met metaaldraad    
Bouwkundige aspecten     
20Deuren in een rook- of brandscheiding zijn zelfsluitend uitgevoerd en voorzien van een deurdranger?    
 (Let op: deuren valt na openen meteen dicht en sluiten volledig af)    
21Zijn er deuren in een brand- of rookscheiding die in geopend stand op andere wijze worden vastgezet (wig, keg, stoel, oid.) dan door een kleefmagneet?    
22Is de stookruimten vrij van opgeslagen brandbare goederen?    
23Zijn er een beheersprotocol of logboeken beschikbaar waaruit blijkt dat jaarlijks de controle, beheer en herstel van doorvoeringen in brandscheidingen worden uitgevoerd?    
Brandmeldinstallaties     
24Is er een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig met een rechtstreekse doormelding naar de regionale meldkamer (RAC)?    
25Wordt de brandmeldinstallatie jaarlijks gecertificeerd onderhouden conform de NEN 2654-1?    
26Wat is de laatste datum van onderhoud van de brandmeldinstallatie?Datum:   
27Is voor brandmeldinstallatie een CCV-inspectiecertificaat afgegeven?     
28Wat is de datum afgifte van de laatste inspectiecertificaat?Datum:   
29Kan het pand op een eenvoudige wijze door de brandweer worden betreden?    
 Voorbeeld: Aanwezigheid van een sleutelkluis of 24-uurs bezetting.    
Organisatorische Aspecten     
30Is er een actuele ontruimingsplan aanwezig? (conform NEN 8112)    
31Zijn er voldoende BHV’ers of aangewezen personen om een ontruiming bij brand of calamiteit snel te laten verlopen?    
32Vinden de ontruimingsoefeningen jaarlijks plaats?    
33Wat is de datum van de laatste ontruimingsoefening?Datum:   
34Zijn de ontruimingsplattegrond(en) voor een ieder duidelijk zichtbaar opgehangen?    
35Zijn de zichtbare ontruimingsplattegrond(en) nog actueel?    
36Zijn de slow whoops bij een ontruiming overal duidelijk hoorbaar?    
37Zijn de zichtbare elektrische voorzieningen onbeschadigd?    
38Zijn kabels en snoeren op de vloer goed vastgezet om struikel/valgevaar te voorkomen?    
39Zijn er binnen uw object veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige omgevingsvergunning brandveilig gebruik? (Denk aan: Bouwkundige- en/of functie wijzigingen)    

Betekenis afkortingen

n.v.t. = niet van toepassing
ng = niet gecontroleerd

Aanvullende Documentatie zelfcontrole

Aanleveren documentatie

Het gebouw is voorzien van een aantal brandbeveiligingsinstallaties.  Het Bouwbesluit 2012 bevat een algemene zorgverplichting voor installaties die bij of krachtens de wet aanwezig zijn.

Lever bij het team brandveiligheid kopieën aan van de actuele inspectie- en onderhoudsrapporten van de onderstaande brandbeveiligingsinstallaties.  

Stuur het op per post naar Stadhuisplein 1, Postbus 200, 1300 AE Almere, ter attentie van team Brandveiligheid van de afdeling VTH of stuur het als bijlage in een e-mail naar brandveiligheidVTH@almere.nl.

 BrandbeveiligingsinstallatieAanvullende opmerkingBouwbesluit 2012
1Inspectiecertificaat van de brandmeldinstallatieAnders het rapport van onderhoudartikel 6.20, lid 6
 (indien van toepassing)  
2Inspectiecertificaat van de ontruimingsalarminstallatieAnders het rapport van onderhoudartikel 6.23, lid 4
 (indien van toepassing)  
3Rapport van onderhoud van de vluchtrouteaanduiding artikel 6.24 lid 1
4Rapport van onderhoud van de draagbare blusmiddelen artikel 6.31, lid 4
5Inspectiecertificaat van de sprinklerinstallatieAnders het rapport van onderhoudartikel 1.16, lid 1,
 (indien aanwezig) artikel 6.32 lid 1
6Inspectiecertificaat van de RWA installatieAnders het rapport van onderhoudartikel 1.16, lid 1,
 (rook- warmte afvoer) indien aanwezig artikel 6.32 lid 2
7Rapport van onderhoud van de droge blusleidingen. artikel 1.16, lid 1,
 (indien aanwezig) artikel 6.29 lid 5, 6, 7
8Rapport van onderhoud van de brandweerlift. artikel 1.16, lid 1
 (indien aanwezig)  
9Een schriftelijke verklaring waarin aangegeven dat het ontruimingsplan actueel is met een kopie van het verslag van de laatste ontruimingsoefening artikel 7.16, artikel 6.23 lid 6 artikel 7.11a
10Een verklaring waarin u aangeven dat de brand- en rookscheidingen voldoen aan het gestelde eisen in het Bouwbesluit 2012Inzage logboeken of een schriftelijke verklaring (incl. foto’s)Artikel 1.16 lid 2
11

Controle of het gebruik ten opzichte van vergunde situatie is gewijzigd. Met wijzigingen wordt onder andere bedoeld:

  • het aantal aanwezige personen is gewijzigd,
  • de gebruiksfunctie of het gebruik van een ruimte is gewijzigd,
  • bouwkundige en/of installatietechnische wijzigingen zijn doorgevoerd.
Indien nodig moet een nieuwe gebruiksmelding of omgevingsvergunning voor de activiteit gebruik worden aangevraagd;artikel 1.18 lid 1 en artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo juncto artikel 2.2 lid 1 Bor

Zorgplicht: (Bouwbesluit 2012, artikel 1.16; Woningwet artikel 1a, lid 2)

Het Bouwbesluit bevat een algemene zorgverplichting voor installaties die bij of krachtens de wet aanwezig zijn. Deze zorgplicht geldt ook voor installaties die op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling (artikel 1.3 van het Bouwbesluit) en om installaties die op grond van artikel 13 van de Woningwet zijn voorgeschreven.

Een dergelijke installatie moet te allen tijde functioneren overeenkomstig de op de installatie van toepassing zijnde voorschriften in dit besluit.

Voorts moet de installatie adequaat worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd.

Overigens wordt opgemerkt dat het functioneren (incl. beheer, onderhoud en controle) van niet in Bouwbesluit (hoofdstuk 6)  vereiste installaties valt onder de zorgplicht van artikel 1a, tweede lid, van de Woningwet.

Voorbeeld van dergelijke installaties is een ventilatiesysteem.

Download aanvullende documentatie zelfcontrole (PDF, 126 KB)