Gebruiksmelding gebouw

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) verplicht in bepaalde gevallen een gebruiksmelding voordat een gebouw in gebruik genomen kan worden. Dit heeft te maken met brandveiligheid. Deze gebruiksmeldingsplicht hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw of van het aantal personen dat daarin tegelijk zal verblijven. Lees artikel 6.10 van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Wanneer is een gebruiksmelding verplicht 

Een gebruiksmelding is verplicht als je een of meer kamers verhuurt om te wonen of gebruikt voor zorg.. Anders is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het gebouw groter is dan het aantal personen volgens tabel 6.6 (zie artikel 6.6 van het Besluit bouwwerken leefomgeving). Dit geldt ook als het gebruik eenmalig is. 

In een (deel van een) gebouw met meerdere gebruiksfuncties moet je de personen die daar gebruik van maken bij elkaar optellen. Vervolgens bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aantal personen of je een gebruiksmelding moet doen of niet. 

Voorbeeld 

Je hebt een gebouw met een bijeenkomstfunctie voor 45 personen, een industriefunctie voor 5 personen en een kantoorfunctie voor 2 personen. Dan is een gebruiksmelding verplicht. Het totale aantal personen is namelijk 52. Dat is meer dan het aantal uit de tabel voor de gebruiksfuncties in het gebouw, namelijk dat van de bijeenkomst (50 personen). 

Nevengebruiksfuncties kantoor- en industriefunctie 

Het aantal van 50 personen dat geldt bij een kantine of bedrijfsrestaurant (bijeenkomstfunctie) of een parkeergarage (overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen) is niet van toepassing als die gebruikt worden naast een kantoorfunctie of industriefunctie (zie artikel 6.7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving). In dit geval geldt het aantal personen van de kantoor- en de industriefunctie. Dit betekent dat voor een industrie- of kantoorgebouw inclusief nevengebruiksfuncties pas vanaf 150 personen een gebruiksmelding verplicht is. 

Maatwerkregels verplichting gebruiksmelding 

De gemeente mag met een maatwerkregel in het omgevingsplan de drempelwaarde aanpassen van het aantal personen dat aanwezig kan zijn in een gebouw. Het gaat dan om een gebouw met de volgende functie: 

  • cellen 
  • gezondheidszorg 
  • overnachting 

Zie artikel 6.10 van het Besluit bouwwerken leefomgeving

Extra voorwaarden maatwerkvoorschrift 

Als een gebruiksmelding verplicht is, kan de gemeente extra voorwaarden stellen voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand. Vindt de gemeente het op basis van een gebruiksmelding nodig om eisen te stellen aan het aantal personen in een bestaand gebouw? Dan kan dit in specifieke gevallen met een maatwerkvoorschrift. 

Wijziging van een gesteld maatwerkvoorschrift kan alleen bij een verandering van inzichten of verandering van omstandigheden buiten het gebouw (na de melding of op verzoek van de melder). 

Gebruiksmelding doen 

De gebruiksmelding moet je minstens 4 weken voor het in gebruik nemen van een gebouw bij de gemeente indienen. Als je dit niet hebt gedaan, dan is het verboden het gebouw in gebruik te nemen. De gemeente kan besluiten een last onder dwangsom op te leggen of zelfs het pand te sluiten om ingebruikname te voorkomen. 

Vereiste gegevens en documenten 

Bij een gebruiksmelding moet je gegevens en documenten aanleveren. Bijvoorbeeld over de brandveiligheidsvoorzieningen (blusmiddelen, vluchtroutes, etc.). Die moet je op een plattegrond intekenen die je bij de melding voegt. De lijst met aan te leveren gegevens en documenten staat in artikel 6.8 van het Bbl.  

Aanvraag gebruiksmelding of omgevingsvergunning 

Je kunt de gebruiksmelding of omgevingsvergunning aanvragen via de website van omgevingsloket online. Dit geldt voor particulieren en bedrijven. Op omgevingsloket online kun je ook de stand van zaken zien van je aanvraag.