Jaarplan veiligheid 2021

Inleiding Jaarplan Veiligheid 2021

Actieplan en Jaarplan

Op 28 februari 2019 is het Actieplan Veiligheid 2019-2022 door de raad vastgesteld. Dit plan beschrijft het meerjarig veiligheidsbeleid van de gemeente. Het laat zien welke thema’s, doelen en aanpak zijn gekozen voor de periode van 2019 tot en met 2022. Het is een richtinggevend plan op hoofdlijnen en laat ruimte voor flexibiliteit, om in te kunnen spelen op de actualiteit.

Waar het Actieplan Veiligheid 2019-2022 de koers voor de komende vier jaar uitzet, vertaalt voorliggend Jaarplan deze koers in concrete acties. De opgenomen acties worden uitgevoerd binnen de financiële kaders van de Programmabegroting 2021 en zijn gecategoriseerd overeenkomend de indeling van de vier thema’s in het Actieplan. Omdat dit vierjarenplan in de hoofdtekst al uitgebreid ingaat op de actualiteit en toegepaste werkwijzen, zijn in de volgende paragrafen uitsluitend de specifieke doelen en acties voor 2021 genoemd.

Halfjaarlijks rapporteren wij via een voortgangsrapportage aan de raad. In het eerste kwartaal van 2021 informeren wij de raad ook over het nieuwe jaarplan. Tussentijds worden cijfers, ontwikkelingen en nieuwe projecten via de website www.veiligalmere.nl gepresenteerd. Op deze website is ook dit Jaarplan Veiligheid toegankelijk gemaakt en zijn tussentijdse updates over veiligheid in Almere te vinden.

Wij werken dag en nacht aan een veiliger Almere. Deze tijden van de bestrijding van het coronavirus hebben op diverse wijzen invloed op de beschikbare capaciteit voor openbare orde- en veiligheidsvraagstukken in Almere; een deel van de capaciteit wordt ingezet op regionaal niveau in de ondersteuning van de voorzitter Veiligheidsregio Flevoland. Een ander deel heeft een directe link naar inzet en uitvoering van de coronamaatregelen op lokaal niveau, in onze stad. Aangezien niet is te voorspellen hoe deze crisis verder verloopt gaat deze geïntensiveerde inzet in  2021 door. Binnen de prioriteiten die wij sowieso al moeten aanmerken voor OOV-vraagstukken (niet alles kan worden opgepakt), heeft corona topprioriteit. De impact die dit met zich mee kan brengen op de planbaarheid en uitvoering van het werk – binnen de OOV-portefeuille al nooit een sinecure – kent daarmee een grotere onvoorspelbaarheid dan ooit tevoren.

Ambitie veiligheid Almere

Zoals vermeld in het Actieplan Veiligheid 2019-2022 is de ambitie van de gemeente Almere onveranderd en gericht op het tegengaan van de criminaliteit en overlast in de gemeente en de verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van haar inwoners.Almere richt zich tussen 2019 en 2022 op de volgende vier geprioriteerde thema’s:

 1. Veilige wijken (high impact crimes, veelvoorkomende criminaliteit en cyberveiligheid, overlast op straat)
 2. Ondermijning & georganiseerde criminaliteit
 3. Zorg en veiligheid (jeugdoverlast en -criminaliteit, school en veiligheid, woonoverlast, radicalisering)
 4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Thema'sVeilige wijkenOndermijning en georganiseerde criminaliteitZorg en veiligheidRampenbestrijding en crisisbeheersing
WerkwijzenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpen
BurgerparticipatieHIC: woninginbraken, straatroven, overvallen

Fenomeengerichte aanpak:

 • Drugs
 • OMG
 • Mensenhandel (prostitutie en arbeidsuitbuiting)
 • Witwassen
 • Criminele/fluïde netwerken

Jeugdoverlast en -criminaliteit

 • Problematisch groepsgedrag
(Inter)regionale samenwerking
Toezicht en handhaving via stadstoezicht en cameratoezichtOverlast: drugs- en alcoholoverlast, Festivalplein, straatintimidatie

Branchegerichte aanpak:

 • Leegstand/witwassen/schijnconstructies
 • Faciliteren criminaliteit
SchoolveiligheidBevolkingszorg
Veiligheidshuis/PGAVeel voorkomende criminaliteitGebiedsgerichte aanpak:
 • Hotspots
 • Gelegenheidsstructuren
 • Vrijplaatsen
WoonoverlastBrandweerzorg
Bestuurlijke aanpakJaarwisseling RadicaliseringEvenementen
Interactieve communicatieVeiligheidsbeleving Huiselijk geweld* 
ConvenantenCybercrime Personen met verward gedrag* 

* uitwerking van dit beleidsthema vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het Sociaal Domein

Uitgangspunten bij aanpak

De uitgangspunten bij de aanpak zijn: informatiegestuurd werken, een sluitende (keten)aanpak (preventie, repressie, nazorg) en het principe ‘mensen maken de stad’. Hierbij zijn de volgende werkwijzen onderscheiden, die doorlopend in het gehele veiligheidsbeleid worden toegepast:

 1. Ondersteuning burgerparticipatie
 2. Handhaving via Stadstoezicht en cameratoezicht
 3. Integrale aanpak via het Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland
 4. Bestuurlijke aanpak: signaleren, voorkomen en bestrijden
 5. Interactieve communicatie

Breed onderzoek criminaliteit en veiligheid in Almere

In 2021 laten wij een wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en veiligheid in Almere in de afgelopen en vooral ook de komende jaren. Het onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het veiligheidsbeeld in de komende tien jaar, mede met het oog op de groei van de stad, en welk beleid hierbij passend is. Deze inzichten zullen wij onder meer gebruiken bij het vormgeven van het veiligheidsbeleid na afloop van de periode van het huidige Actieplan Veiligheid 2019-2022.