Thema 1: Veilige wijken

Binnen het thema Veilige wijken werken wij, samen met partners, aan:

 • de vermindering van de zichtbare criminaliteit dichtbij huis, zoals woninginbraken, straatroven en overvallen (‘High Impact Crimes’ (HIC)).
 • het niet laten toenemen van auto-inbraken, fietsendiefstallen en vandalisme.
 • minder ‘overlast op straat’.

Hieronder wordt per onderwerp toegelicht welke plannen en activiteiten, aanvullend aan het vierjarig Actieplan, in 2021 worden uitgevoerd.

High Impact Crimes

Doelstelling

 1. Een daling van het aantal inbraken per 1000 woningen ten opzichte van 2017.
 2. Een aantal straatroven per 1.000 inwoners niet laten stijgen ten opzichte van 2017.
 3. Het aantal overvallen per 1.000 inwoners niet laten stijgen ten opzichte van 2017.

Wat gaan wij in 2021 doen?

De aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven wordt uitgevoerd conform de afspraken die gemaakt zijn in het Actieplan Veiligheid 2019-2022. Zodra sprake is van een negatieve ontwikkeling van de cijfers, bijvoorbeeld een toename van straatroven, wordt het toezicht op hotspots en hottimes geïntensiveerd en wordt extra geïnvesteerd in voorlichting/campagnes.

De gemeente Almere ontvangt een meerjarige subsidie voor de aanpak tegen woninginbraken. In 2021 zal onder andere het hang- en sluitwerk van huurwoningen in wijken met de meeste inbraken worden vervangen zodat deze voldoen aan de huidige normen. Wij zetten buurtadviseurs extra preventief in op high impact crimes. Hiernaast wordt er in 2021 uitvoering gegeven aan de aanbevelingen die naar voren zijn gekomen in de twee verdiepende onderzoeken naar woninginbraak en de evaluatie van de Top-X aanpak.

 • In 2020 hebben wij een verdiepende analyse uitgevoerd naar de vraag (1) welke kenmerken van inwoners en/of de woonomgeving de kans vergroten op het plegen van een woninginbraak en (2) in hoeverre deze factoren oververtegenwoordigd zijn in Almere of onder haar inwoners.
 • In 2020 is de Top-X aanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis, de aanpak van plegers van high impact crimes, onder de loep genomen.

Veelvoorkomende criminaliteit

Doelstelling

 1. Het niet laten stijgen van de veelvoorkomende criminaliteit, zijnde het aantal auto-inbraken, fietsendiefstallen en vandalisme per 1.000 inwoners ten opzichte van 2017.

Wat gaan wij in 2021 doen?

De gerichte inzet op veel voorkomende criminaliteit wordt bepaald op basis van inzichten uit data en signalen van veiligheidspartners. Door deze manier van informatiegestuurd werken zijn kwetsbare plekken snel in beeld en kan er indien nodig op de hotspots extra toezicht door Stadstoezicht of politie worden ingezet of aandacht worden besteed aan bewustwording. In 2021 zal de toolkit met preventiemaatregelen om veel voorkomende criminaliteit te voorkomen onder de loep worden genomen en waar mogelijk uitgebreid worden met aanvullende maatregelen op basis van de kennis die binnen andere gemeenten en landelijk wordt opgedaan.

Cyberveiligheid

In 2021 zullen wij opnieuw (landelijke) communicatiecampagnes inzetten om handelingsperspectieven te bieden aan inwoners en ondernemers. Cyber24 wordt verder uitgerold op scholen en binnen het jongerenwerk. Vanuit de gemeente Almere nemen wij deel aan het consortium ‘Cyberweerbaarheid’, een samenwerkingsverband waarin negen gemeenten, vier regionale veiligheidsnetwerken, twee hogescholen en het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) hun slagkracht bundelen in de zoektocht naar effectieve, preventieve aanpakken van cybercrime. Het doel van dit consortium is het ontwikkelen van effectieve interventies voor verschillende doelgroepen, waarmee gemeenten handvatten krijgen om op lokaal niveau de cyberweerbaarheid onder inwoners te vergroten. In 2020 is een start gemaakt met het verkennen van relevante doelgroepen en typen cybercrime. In 2021 zullen wij de voorlopige onderzoeksresultaten verifiëren bij onze lokale partners en zullen wij do’s en don’ts ophalen die gebruikt kunnen worden bij het ontwikkelen van doelgroepgerichte interventies. Daarnaast zal meer inzicht worden verkregen in de factoren die bijdragen aan risicobewustzijn en preventief gedrag. Tot slot zullen bestaande interventies indien nodig worden aangepast en zullen nieuwe interventies ontwikkeld worden waarna zij worden getoetst op effectiviteit.  

Overlast op straat

Doelstelling

 1. Een daling van de jeugd-, drugs- en drankoverlast op straat per 1000 inwoners ten opzichte van 2017.
 2. Voor straatintimidatie is het doel om problemen rond dit fenomeen voor vrouwen, meisjes, LHBTI, en mensen met een beperking in de openbare ruimte en het uitgaansgebied in kaart te brengen en aan te pakken.

Wat gaan wij in 2021 doen?

Tegengaan van overlast drugs- en drankoverlast en illegale handel

In 2021 gaan wij ons in nauwe samenwerking met de politie voorbereiden op de experimenteerfase van het experiment gesloten coffeeshopketen. De start van deze fase zal naar verwachting liggen in het vierde kwartaal van 2021 of in 2022. De hier bedoelde voorbereiding behelst het verscherpt optreden tegen personen die zich schuldig maken aan het dealen van drugs in de openbare ruimte. Het experiment heeft als eis dat in de coffeeshops alleen legaal in Nederland geteelde hennep en hasjiesj mag worden aangeboden en verkocht. Wij voorzien dat de verkoop van producten, bijvoorbeeld Marokkaanse Hasj, die geen onderdeel uitmaken van het assortiment van de coffeeshops tijdens het experiment, verschuift naar illegale verkooppunten. Dit heeft invloed op de leefbaarheid, het ervaren van overlast en veiligheid. Wij zullen hierbij onder meer verkennen of wij, naast de reeds bestaande strafrechtelijke aanpak, een bestuursrechtelijke maatregel in de zin van het opleggen van een last onder dwangsom invoeren.

Heroverweging aangewezen gebieden alcohol- en blowverbod

Op 1 juli 2021 loopt het Aanwijzingsbesluit alcohol- en blowverbod gemeente Almere 2019-2021 af. Door middel van dit aanwijzingsbesluit, zijn schoolpleinen en andere gebieden waar overlast wordt ervaren, aangewezen als gebied waar het verboden is om alcoholhoudende drank te nuttigen en aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Ook is het in de aangewezen gebieden verboden om softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben. Vóór afloop van het aanwijzingsbesluit, zal de burgemeester een besluit nemen over het al dan niet opnieuw instellen van een alcohol- en blowverbod voor specifiek aan te wijzen gebieden.

Verminderen van overlast in Almere Stad centrum

De beheergroep Almere Stad centrum maakt in 2021 een dashboard waarmee de ontwikkeling van overlast, de (veiligheids)beleving van bewoners, bezoekers en ondernemers in het centrum gemonitord kan worden, alsook het effect van de gepleegde inspanningen zichtbaar worden. De beheergroep gebruikt deze informatie om te sturen op het beperken van overlast en de benodigde inzet van de partners.

Convenant veilig en gezond uitgaan 2019-2021

In 2021 staan verschillende uitwerkingen van het convenant veilig en gezond uitgaan 2019-2021 gepland. De implementatie van het veiligheidsplan voor de zware horeca en de implementatie van een nieuw protocol Collectieve Horecaontzegging 2021-2025. Het tempo van invoering zal mede bepaald worden door de externe omstandigheden (versoepeling maatregelen m.b.t. horeca). Tevens worden voorbereidingen getroffen voor de opvolging van het huidige convenant veilig en gezond uitgaan 2019-2021.   

Straatintimidatie

In 2021 monitoren wij via meldingen op www.ssstop.nl waar in de stad sprake is van straatintimidatie hotspots. In 2021 voeren wij een online campagne uit die gericht is op omstanders bewust te maken wat zij kunnen doen als er sprake is van straatintimidatie. Deze campagne sluit aan bij de voorlichtingslessen over straatintimidatie die in het voortgezet onderwijs gegeven zullen worden.

Om invulling te geven aan de oproep in het manifest Safe Streets onderzoeken wij samen de gemeentelijke organisatie of er in Almere op een specifieke plaats in de openbare ruimte een aanpassing gewenst is zodat vrouwen en meisjes zich daar veiliger voelen.

Veiligheidsbeleving

Om te blijven monitoren hoe bewoners van Almere de veiligheid in de stad beleven wordt in 2021 de Veiligheidsmonitor weer uitgevoerd. In dit onderzoek wordt niet alleen de mening van bewoners gepeild over de veiligheid, maar ook over verschillende vormen van overlast, slachtofferschap, aangiftebereidheid en tevredenheid met de aanpak door politie en gemeente. In het najaar worden de enquêtes afgenomen en in het voorjaar van 2022 worden de resultaten gepubliceerd.