Thema 2: Ondermijning & georganiseerde criminaliteit

Doelstelling

  1. Een grotere bewustwording van het thema ondermijning en het kunnen signaleren van diverse verschijningsvormen;
  2. Het creëren van een weerbare en integere gemeentelijke organisatie;
  3. Het vergoten van burgerparticipatie en het bouwen van maatschappelijke coalities;
  4. Versterking communicatie als interventie-instrument
  5. Expertise opbouwen op de themagerichte aanpak van ondermijning
  6. Informatiegestuurde aanpak van ondermijning

Wat gaan wij in 2021 doen?

Op 5 november 2020 is het initiatiefvoorstel van de VVD ‘aanpak georganiseerde criminaliteit’ (RV-66/2020) vastgesteld door de raad. Dit initiatiefvoorstel wordt uitgewerkt tot een verdiepingsplan ondermijning en is naar verwachting aan het einde van het eerste kwartaal 2021 gereed. Na de bestuurlijke vaststelling zal de implementatie hiervan, binnen de beschikbare middelen en capaciteit, worden uitgevoerd. Het verdiepingsplan zal onder meer een uitwerking bevatten van een effectieve gebiedsgerichte aanpak van bedrijventerreinen. Er zal hierbij speciale aandacht zijn voor zogenaamde risicovolle branches als verhuur van opslagboxen en de autobranche. Ook de aanpak om meer zicht te krijgen op de risico’s op ondermijning in het buitengebied Almere zal worden opgenomen in het verdiepingsplan ondermijning. Door het samenbrengen en analyseren van data uit verschillende bronnen kunnen gebieden worden aangewezen waar het risico op ondermijning groter is. In het verdiepingsplan zal ook de implementatie van de aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem worden uitgewerkt. Net als de communicatie over ondermijning naar inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld met een informatieve factsheet.

Intensivering gebruik Wet Bibob

Het gemeentelijke toetsingskader van de Wet Bibob is weergegeven in de ‘Beleidsregel wet Bibob gemeente Almere 2017’, deze is vastgesteld op 19 december 2017. Ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie en ontwikkelingen in de maatschappij maken dat het huidige Bibob-beleid aangepast moet worden. In 2021 laten wij een evaluatie uitvoeren naar gebruik en (on)benutte mogelijkheden van het Bibob-instrumentarium binnen de gemeente.

Experiment gesloten coffeeshopketen

In 2021 wordt verder vervolg geven aan de beleidsuitwerkingen die het experiment gesloten coffeeshopketen met zich meebrengt om de experimenteerfase goed te kunnen uitvoeren. Daartoe dient het coffeeshopbeleid van de gemeente Almere te worden aangepast conform wet- en regelgeving van het experiment en dienen nadere voorbereidingen op het gebied van veiligheid en zorg en welzijn te worden getroffen. Flankerend aan dit beleid hebben wij te maken met een traject rond de mogelijke vestiging van telers in Almere die het experiment gaan voorzien van legale wiet. Dit maakt geen onderdeel uit van het experiment zelf, maar vereist wel capaciteit en inzet.