Beleid, cijfers en convenanten

In mei/juni 2018 is een Veiligheidstour georganiseerd op zes verschillende plekken in de stad, waarbij bestaande evenementen en markten zijn bezocht. Door middel van deze Veiligheidstour is input opgehaald voor het Actieplan Veiligheid 2019-2022. Wat vinden bewoners op het gebied van veiligheid belangrijk en welke zaken moeten worden aangepakt of hebben extra aandacht nodig?

Veel inwoners gaven aan dat zij tevreden zijn over de veiligheid in hun buurt. Wel loopt de veiligheidsbeleving soms uiteen met de daadwerkelijke cijfers. Bewoners gaven aan veel behoefte te hebben aan zichtbaar toezicht op straat. Een actieve politie en gemeente op social media ervaren zij als zeer positief. Bewoners vroegen aandacht voor de aanpak van woninginbraken. Volgens veel bewoners is eigen gedrag (mede) bepalend of men slachtoffer wordt of niet. Daarom vinden zij preventietips van belang. Er werd door bewoners in brede zin aandacht gevraagd voor het onderhoud in de buurt (schoon, heel en veilig) en verschillende vormen van overlast.

De gesprekken met bewoners, het coalitieakkoord, de input van veiligheidspartners en de uitkomst van de Veiligheidsmonitor- Wijkpeiling 2017 vormen de basis voor het nieuwe vierjarige veiligheidsplan 2019- 2022.