Thema 3: Zorg en veiligheid

Onder het thema Zorg en veiligheid vallen:

 1. Jeugdoverlast en -criminaliteit
 2. School en veiligheid
 3. Woonoverlast
 4. Radicalisering

Hieronder wordt per onderwerp nader toegelicht welke plannen en activiteiten, aanvullend aan het vierjarig Actieplan, in 2021 worden uitgevoerd.

Jeugdoverlast en -criminaliteit

Doelstelling

 1. Een daling van de jeugdoverlast per 1000 inwoners ten opzichte van 2017.
 2. Een daling van de jeugdcriminaliteit per 1000 jongeren ten opzichte van 2017.
 3. Meer inzicht verkrijgen in de aard van de meldingen jeugdoverlast.

Wat gaan wij in 2021 doen?

In het voorjaar van 2020 is de notitie Trends en ontwikkelingen Jeugdcriminaliteit in Almere opgesteld en toegevoegd als nadere uitwerking van het thema jeugdoverlast en -criminaliteit aan het Actieplan Veiligheid 2019-2022. In deze notitie zijn op hoofdlijnen de (landelijke) veranderingen op het gebied van jeugdcriminaliteit omschreven, waaronder het plegen van high impact crimes door steeds jongere jeugd en de opkomst van (online) straatcultuur die zich verplaatst naar het terrein van de scholen. In aanvulling op de reguliere aanpak op jeugdoverlast en -criminaliteit  is een zogeheten maatwerkgerichte aanpak opgesteld. De cijfers van de (gewapende) straatroven en overvallen en de minderjarige verdachten die daarvoor worden aangehouden laten nog steeds een onvoldoende geruststellend beeld zien. Het is van belang dat professionals rondom de jeugdige en het gezin de signalen van risicogedrag in een vroeg stadium herkennen en hiernaar handelen. De uitvoering van de maatwerkgerichte aanpak jeugdcriminaliteit blijft daarom in 2021 dringend nodig. 

PGA 18min

Het instroomcriterium van de persoonsgerichte aanpak 18min (PGA 18min) zal worden aangevuld. Naast minderjarige verdachten van (gewapende) straatroof, kunnen ook verdachten van (gewapende) overval aangemeld worden. De meerwaarde van deze aanpak zit onder andere in een groepsgerichte benadering. Er dient daarom sprake te zijn van een onderling verband tussen de aangemelde personen. Vanwege beperkte middelen is het niet mogelijk om alle aangehouden minderjarige verdachten van straatroven en overvallen aan te melden voor de PGA 18min.

Bestuurlijke inzet op steekwapenbezit

Vanwege een forse stijging van incidenten waarbij sprake is geweest van (dreiging met) een (steek)wapen in de eerste maanden van 2020, is een van de onderdelen van de maatwerkgerichte aanpak het overhandigen door de politie van een bestuurlijke waarschuwing aan ouders van wapenbezittende kinderen en is de mogelijke uitbreiding van het lokale messenverbod onderzocht. Het messenverbod is in 2020 verruimd, waardoor het messenverbod in heel Almere van kracht is. Eind 2020 is door een uitspraak van de Hoge Raad duidelijk geworden dat een gemeentelijk messenverbod is toegestaan. In 2021 gaan wij daarom verder met de implementatie van de last onder dwangsom bij overtreding van het messenverbod. Daarnaast wordt de implementatie van de bestuurlijke waarschuwing aan ouders van wapenbezittende kinderen voortgezet.

Vervolg #AlmereOntwapent

In september 2020 is de campagne #AlmereOntwapent gelanceerd. In 2021 komt hier een vervolg op. De gemeente Almere is betrokken bij de totstandkoming van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren dat in november 2020 is gepresenteerd. Meerdere maatregelen die in dit actieplan staan benoemd, zoals voorlichting op scholen, maar ook aanvullende lokale acties nemen wij op in de uitvoering van de tweede fase van AlmereOntwapent.

Wapeninleveractie

Op 2 juli 2020 heeft de raad de motie vreemd aan de orde van de dag: Wapeninleveractie in Almere aangenomen. In 2021 bereiden wij samen met politie en Openbaar Ministerie een wapeninleveractie voor.

School en veiligheid

Doelstelling

 1. Samen met partners vanuit zorg en veiligheid trends en ontwikkelingen in kaart brengen die een potentieel gevaar vormen voor een veilige leer- en leefomgeving;
 2. Behouden van onze goede informatiepositie;  
 3. Bijdragen aan de weerbaarheid van jongeren en het verminderen van de aantrekkingskracht van extremisme.

Wat gaan wij in 2021 doen?

Het bestuurlijk overleg tussen leden van de driehoek, wethouder onderwijs en onderwijsbesturen krijgt in 2021 een structurele vorm en zal periodiek plaatsvinden. De rol van de schoolveiligheidsnetwerken zal in 2021 worden aangevuld met de taak om de afspraken uit het bestuurlijk overleg uit te werken. Wij geven in samenwerking met het onderwijs uitvoering aan acties uit de maatwerkgerichte aanpak en het landelijk actieplan Wapens en Jongeren. Wij inventariseren welke typen voorlichting met betrekking tot wapens en jongeren binnen het onderwijs worden gegeven en op welke thema’s een uitbreiding of aanpassing gewenst is. Daarnaast wordt binnen het onderwijs ook voorlichting gegeven over andere veiligheidsthema’s en weerbaarheidsbevordering van jongeren. Zie voor het laatstgenoemde ook paragraaf  4.4 ‘Radicalisering’.

Woonoverlast

Doelstelling

 1. Voorkomen dat woonoverlast ontstaat of verergert.
 2. Bij meldingen van woonoverlast integraal en effectief ingrijpen.

Wat gaan wij in 2021 doen?

In 2021 wordt vanwege een uitbreiding van de ‘Wet aanpak woonoverlast’ een voorstel voor een wijziging in APV aan de raad voorgelegd om de burgemeester de bevoegdheid te geven om in te grijpen bij verhuurders die zich onvoldoende inzetten om overlast van hun huurders tegen te gaan. Deze uitbreiding van de wet wordt tevens in het beleid over de aanpak woonoverlast verwerkt.

In 2021 doen wij daarnaast mee met ‘labaratoriumsessies’ om nieuwe interventies en producten ontwikkelen voor de aanpak van woonoverlast en daarmee in de praktijk te experimenteren.

Tevens worden vanuit de opgave ‘Wonen en Zorg’ onder andere de samenwerkingsafspraken ‘Thuis in de wijk’ in 2021 definitief gemaakt, met specifieke aandacht voor preventie en aanpak van woonoverlast.

Radicalisering

Doelstelling

 1. Bevorderen van de deskundigheid van eerstelijns professionals over het proces van radicalisering en het herkennen en melden van signalen;
 2. Vergroten van weerbaarheid van jongeren en hun omgeving tegen invloeden van het radicaal gedachtengoed;
 3. Bevorderen van de deskundigheid van de deelnemers aan het casusoverleg radicalisering, waardoor kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en de problematiek integraal kan worden aangepakt.

Wat gaan wij in 2021 doen?

Jaarlijks doen wij een aanvraag bij de NCTV voor versterkingsgelden voor de aanpak radicalisering. Als gevolg van de coronacrisis hebben meerdere projecten in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Deze projecten én projecten die voor 2021 zijn aangevraagd zullen in 2021 ten uitvoer worden gebracht. De projecten zijn onder te verdelen in de volgende thema’s:

 • Trainingen professionals. Wij zetten net als in 2020 in op de trainingen voor professionals, met meer nadruk op herkennen van links- en rechtsextremisme, dieren-extremisme en potentieel gewelddadige eenlingen.
 • Weerbaarheidsbevordering. Om de weerbaarheid tegen radicalisering van (kwetsbare) jongeren te vergroten bieden wij workshops in het Almeerse voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de inzet en expertise van de gespecialiseerde schooljongerenwerker op het gebied van radicalisering worden geborgd binnen de bestaande sociale infrastructuur in het onderwijs en de zorg.
 • Doorontwikkeling Regionaal Casusoverleg. In 2021 implementeren wij in Flevoland een regionale meldings- en signaleringsstructuur zodat professionals hun signalen over radicalisering laagdrempeliger en makkelijker kunnen melden. Daarnaast zullen de ketenpartners van het Regionale Casusoverleg radicalisering elk kwartaal worden getraind in fenomeen ontwikkeling en actualiteit. In 2021 wordt het methodischen evidence based werken in het Veiligheidshuis Flevoland (VHF) definitief geïmplementeerd.
 • Krachtenveldanalyse vormen extremisme in Almere. Wij willen een krachtenveldanalyse maken om meer zicht te krijgen op de aan- of afwezigheid van vormen van extremisme in Almere, op basis waarvan wij koers kunnen bepalen langs het driesporenbeleid van preventie, detectie en interventie.
 • Netwerken. In 2021 zal, onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen, een eerste fysieke bijeenkomst plaatsvinden met het inmiddels opgezette bondgenotennetwerk. Daarnaast zal verder geïnvesteerd worden in het versterken van de netwerken met religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen.

Huiselijk Geweld

Het regionale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ wordt in 2021 verder uitgevoerd en afgerond. De voortgang over dit programma vindt plaats via de reguliere lijnen van zorg en welzijn.