Thema 4: Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Doelstelling

De primaire doelstelling voor het thema rampenbestrijding en crisisbeheersing is dat de gemeentelijke organisatie te allen tijde goed voorbereid is op een ramp, crisis en calamiteit in het kader van de openbare orde en veiligheid. In het bijzonder de voorbereiding op incidenten bij de grotere evenementen door middel van het beperken van het risico hierop aan de voorkant.

Naast de voorbereiding op ramp, crisis en calamiteit en de inzet gedurende de coronacrisis is het voor de gemeente belangrijk zicht te houden op en waar nodig sturing te geven aan de taakuitvoering van de veiligheidsregio en brandweerorganisatie. De gemeente heeft veelal een adviserende rol bij betreffende activiteiten.

Hieronder is toegelicht welke plannen en activiteiten in 2021 worden uitgevoerd.

Wat gaan wij in 2021 doen?

Corona

In het kader van de coronacrisis is het in 2021 van belang dat de landelijke maatregelen in het kader van de virusbestrijding lokaal goed worden uitgevoerd, gehandhaafd en hierover goed wordt gecommuniceerd. Daarnaast is het belangrijk dat het lokale en regionale beeld goed teruggekoppeld wordt aan rijksoverheid/kabinet en aan de hand van dit beeld in o.a. het Veiligheidsberaad mede te adviseren over vervolgstappen als het gaat om het aanscherpen, uitvoeren en afschalen van de landelijke maatregelen.

Binnen de Veiligheidsregio Flevoland is regionale afstemming en indien hier meer ruimte voor ontstaat het adviseren over het opstellen en toepassen van lokaal maatwerk van belang. Maatwerk dat ruimte biedt voor mogelijkheden en perspectief, waarbij goed rekening wordt gehouden met het risiconiveau, GGD-beeld ten aanzien van het aantal besmettingen, de doelgroepen en de bron van de opgelopen besmettingen.

Voor 2021 wordt er opnieuw aanvullend capaciteit ingezet om bij te dragen aan de bestrijding van het Covid-19 virus in Almere en de Veiligheidsregio Flevoland door het in stand houden van een goede crisisorganisatie en de afstemming op gemeenteniveau tussen gemeenten in Flevoland en met de rijksoverheid

Veiligheidsplan Floriade

Begin 2021 is er overleg tussen de hulpdiensten, betrokken gemeentelijke afdelingen en Floriade BV als evenementenorganisator. Hier worden de door Floriade BV opgestelde risicoanalyse, uitgewerkte conceptplannen en aanvullende aandachtspunten besproken. Het veiligheidsplan opgesteld door de Floriade BV wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden bij de aanvraag voor een evenementenvergunning. Door de gemeente wordt dit veiligheidsplan conform de werkwijze bij grotere evenementen aan de hulpdiensten (politie, brandweer en GGD/GHOR) en gemeentelijk team Veiligheid voorgelegd voor een advies.

Voorbereiding en start bouw nieuwe brandweerkazerne

In 2021 worden de voorbereidingswerkzaamheden afgerond en start de bouw van de brandweerkazerne in Almere Poort (verplaatsing van de kazerne Markerkant). De oplevering is vooralsnog gepland in de tweede helft van 2022.

Brandweerzorg ontwikkelingen

Naast de in het actieplan benoemde ontwikkelingen op het gebied van opleiden, trainen en oefenen en de toenemende eisen op het gebied van vakbekwaamheid en arbeidshygiëne voor brandweerpersoneel is een belangrijke ontwikkeling die in 2021 speelt de landelijke discussie over taakdifferentiatie. Er wordt momenteel door een landelijke werkgroep uitgewerkt hoe de (verplichte) taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer kan worden vormgegeven en wat de gevolgen hiervan zijn. De uitwerking en mogelijk vergaande gevolgen van verplichte taakdifferentiatie tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers is landelijk en ook voor Flevoland een belangrijke ontwikkeling in 2021.

Uitvoering geven aan samenwerkingsovereenkomst Veiligheidsregio’s en GGD’en

De samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de beide GGD-organisaties

wordt verder vormgegeven. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. Eind 2020 is het rapport van de Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s uitgebracht . Wij verwachten in de loop van 2021 meer duidelijkheid over de consequenties van deze evaluatie, de vervolgacties en voorgestelde wetswijziging.