Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Sinds de Wet veiligheidsregio’s (2010) hebben we in Nederland 25 veiligheidsregio’s. De colleges van burgemeester en wethouders van de Flevolandse gemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de Veiligheidsregio Flevoland. De taken van de veiligheidsregio zijn: brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening bij rampen en crisis.

De veiligheidsregio stelt een regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan vast. In deze plannen staat welke risico’s er in een regio zijn, wat de kans en de impact is en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. De gemeenteraad heeft invloed op deze plannen. Zij geeft het akkoord voor de vaststelling van het risicoprofiel dat de basis vormt voor de andere plannen. Daarnaast wordt de begroting van de veiligheidsregio jaarlijks aan de gemeenteraden voorgelegd, die een zienswijze kunnen geven.

De burgemeesters van gemeenten in een veiligheidsregio zitten in het bestuur van de veiligheidsregio en vertegenwoordigen de eigen gemeente. De burgemeester van Almere is voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland.

Meer informatie: website Veiligheidsregio Flevoland