Radicalisering

Radicalisering blijft een serieuze en permanente dreiging voor onze nationale veiligheid. Hoewel het fysieke kalifaat van ISIS uiteen is gevallen, blijft de terroristische organisatie voortbestaan en worden jihadistische ideeën verspreid. De blijvende dreiging van geradicaliseerden en extremisten vereist continue aandacht.

Wat kunt u doen wanneer u vermoedt dat iemand radicaliseert?

Is er sprake van acute dreiging en moet er direct ingegrepen worden? Belt u dan met de politie via 112. 
Is er geen spoed, dan kunt u ook mailen naar infoverberg dit@almere.nl. Zet in het onderwerp 'signaal radicalisering', dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op om het signaal te bespreken.

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met het Rijk gewerkt aan de preventie van radicalisering. We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de opbouw van een lokale aanpak. We deden onderzoek naar de lokale problematiek, bevorderden deskundigheid, bouwden aan professionele en maatschappelijke netwerken, begeleiden kwetsbare jongeren en steunden gezinnen en de omgeving van radicaliserende jongeren.

Dit is belangrijk, omdat radicalisering of extremisme de ontwikkeling van jongeren en hun omgeving (gezinnen en gemeenschappen) schaadt en het de democratische rechtsorde ondermijnt. Dat moeten we voorkomen en waar mogelijk de schade beperken en de maatschappelijke weerbaarheid vergroten.

Wat gaan we de komende tijd doen?

  • We organiseren trainingen voor professionals van de gemeente, jeugdhulpverlenings-, welzijns-, en GGZ-professionals om (vroeg)signalering door te ontwikkelen.
  • We vergroten de weerbare omgeving van jongeren. Denk aan opvoedondersteuning en verdere begeleiding van jongeren door jongerenwerk. En aan het verzwakken van de boodschap en het aanpakken van bredere voedingsbodems, zoals sociale spanningen en polarisatie. Daarvoor maken we onder meer gebruik van theatervoorstellingen en lesprogramma’s die zijn ontwikkeld door de Stichting School en Veiligheid voor docenten. Die zijn erop gericht om de weerbaarheid van jongeren te versterken en dialoog in de klas te stimuleren.
  • We willen de kennis van betrokken partijen ontwikkelen, delen en borgen. Daarom bieden we verdiepingstrainingen aan over het herkennen van en omgaan met radicalisering. Hiermee wordt het thema ook actueel gehouden bij de partners van de schoolveiligheidsnetwerken.
  • We werken samen met Stichting School en Veiligheid. Zij bieden diverse trainingen voor docenten. We brengen de trainingen onder aandacht van de partners van het schoolveiligheidsnetwerk. De trainingen zijn gratis en worden gegeven op school. De trainers zijn deskundig en aangesloten bij het Rijks Opleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR). Ze hebben ruime ervaring met veiligheid en onderwijs.
  • We bouwen verder aan het informele netwerk in de stad, waaronder het ‘bondgenotenoverleg’ van de politie.
  • We bieden trainingen aan over actuele ontwikkelingen rond radicalisering en andere vormen van extremisme. Hiermee dragen we bij aan de deskundigheid van leden van het casusoverleg (zowel lokaal als regionaal en in het Veiligheidshuis Flevoland).

Meer informatie: Aanbod Stichting School en Veiligheid