Aanpak ondermijning

Algemene aanpak ondermijning

De aanpak van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit bestaat uit vier pijlers:

  • Investeren in bewustwording en het herkennen van signalen
  • Creëren van een weerbare organisatie
  • Communicatie
  • Betrekken van inwoners en het bouwen van maatschappelijke samenwerkingsverbanden

Investeren in bewustwording en het herkennen van signalen
Door te investeren in bewustwording en het trainen van medewerkers in het herkennen van signalen kunnen we veel meer gebruikmaken van de professionele praktijkkennis. Zo kunnen we ondermijning veel eerder opsporen en diverse informatiebronnen bundelen. Op basis van die signalen kunnen we de juiste maatregelen nemen tegen ondermijning.

Als het een ingewikkeld probleem is, waar ook andere partners bij betrokken zijn, dan werken we samen aan de aanpak. Dit betekent afstemming tussen verschillende rechtsgebieden: naast strafrecht ook bestuursrecht, fiscaal recht en civiel recht.

Creëren van een weerbare organisatie
We investeren in een organisatie die voldoende mensen en kennis heeft, waar het beleid up tot date is en waar het veilig en prettig werken is. Zo zijn we als overheid weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit.

Communicatie  
Communicatie werkt in de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Mensen zijn zich sneller bewust van criminele activiteiten als ze de juiste informatie hebben. Dit geldt zowel voor bewoners en ondernemers als ambtenaren en overige betrokkenen.

Door als overheid de criminaliteit aan te pakken en te laten weten hoe we dat (gaan) doen, weten degenen die hinder (dreigen te) ondervinden van ondermijnende activiteiten waar ze aan toe zijn en wat ze eventueel zelf kunnen doen.

Daarnaast werkt het preventief als inwoners en ondernemers zelf (regelmatig) lezen dat bijvoorbeeld een hennepkwekerij wordt opgerold en de burgemeester het pand sluit. Ze zullen dan zelf waarschijnlijk minder snel een kwekerij beginnen.

Tot slot kan die (media)aandacht ook de status die criminelen in bepaalde kringen hebben (en de wens om zaken met ze te doen) afbreken. Het kost ons immers allemaal ons belastinggeld.

Betrekken van inwoners en bouwen van maatschappelijke samenwerkingsverbanden
In het coalitieakkoord 'liefde voor Almere' willen we meer participatie; dus meer betrokkenheid bij en invloed van inwoners op hun directe leefomgeving. Omdat criminelen ook hier wonen en werken is het  belangrijk om gebruik te maken van de informatiepositie en veerkracht van inwoners, bedrijven en instanties. Als zij weten wat zij kunnen en moeten doen en we ze betrekken bij lokale initiatieven ontstaat er een sterke samenwerking met de overheid die lastiger te beïnvloeden is door criminaliteit.

Branchegerichte aanpak

Criminele ondernemers lijken soms erg op bonafide ondernemers. Ook zij leveren producten en diensten aan klanten en zijn, net als legale ondernemers, afhankelijk van huisvesting, transport en financiële dienstverlening. Daar waar faciliteiten en kennis van onderwereld en bovenwereld elkaar raken, kunnen we criminele doelen verstoren en voorkomen.

Bepaalde branches zijn kwetsbaar voor criminele activiteiten. Zoals sectoren waarvoor geen opleiding of vergunning nodig is om een onderneming te starten. Of die geen (sterke) beroepsvereniging of brancheorganisatie hebben. Of als er heel veel ondernemingen in een bepaalde branche zijn. Voor de goede ondernemers in deze sectoren is dit een doorn in het oog. Het heeft een negatief effect op de beroepsgroep. In overleg met ondernemers, brancheorganisaties, winkels en bedrijventerreinen ontwikkelt de gemeente Almere hiervoor een aanpak.

Gebiedsgerichte aanpak

Bepaalde gebieden kunnen door uiteenlopende factoren zoals fysieke indeling, sociaaleconomische eigenschappen en bevolkingssamenstelling een extra aanzuigende werking hebben op ondermijnende criminaliteit. Wijkaanpak en verbetering van de leefomgeving kunnen in kwetsbare gebieden niet duurzaam succesvol zijn als tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit niet wordt teruggedrongen. Andersom valt op te merken dat criminaliteitsbestrijding eveneens niet duurzaam succesvol kan zijn zonder gelijktijdig sociale, economische en maatschappelijke perspectieven te ontwikkelen.

Informatiegestuurde aanpak

Door te investeren in onderzoek naar het slim combineren van data kunnen we ondermijning aanpakken voordat het een probleem wordt. We onderzoeken risicoprofielen waarmee we kunnen zien welke gebieden/branches of netwerken van personen het grootste risico geven op het plegen van ondermijnende criminaliteit.