Skip to content

Jeugdoverlast- en criminaliteit

Jeugdoverlast en -criminaliteit

Met de meeste jongeren gaat het goed. Er zijn echter ook jongeren die overlast veroorzaken, risicogedrag vertonen voor criminaliteit, of al in de criminaliteit zijn beland. Problematische jeugdgroepen en negatieve sleutelfiguren zijn in beeld en hotspots zijn in kaart gebracht.Bij het tegengaan van jeugdcriminaliteit is een integrale ketenaanpak tussen zorg, onderwijs en veiligheid van wezenlijk belang, omdat de achterliggende problematiek vaak meervoudig van aard is. In de hieronder beschreven aanpak tegen jeugdoverlast en -criminaliteit komt deze ketensamenwerking tot uitdrukking. De aanpak is drieledig: gebiedsgericht, groepsgericht en persoonsgericht (PGA).

Gebiedsgerichte aanpak
In de gebiedsgerichte aanpak concentreren wij ons op de hotspots in wijken van de stad waar sprake is van overlast. Hier zetten wij, naast het jongerenwerk, de jeugdboa’s in. Deze zijn dagelijks, waar nodig ook in de nachtelijke uren, op straat. Zij signaleren en treden op bij overlastgevend gedrag door geluid of vervuiling. Maar ook bij intimiderend gedrag op straat of overlast door drugs- of alcoholgebruik. 

Groepsgerichte aanpak
Op het moment dat er gesproken wordt over problematisch groepsgedrag van een (jeugd)groep wordt deze naar het Jeugd Interventie Team (JIT) gebracht. Binnen het JIT wordt samengewerkt door jeugdboa’s, jongerenwerk en de politie en het team wordt voorgezeten door de veiligheidsmanager van de gemeente. Zij bespreken de gehele groep en identificeren positieve en negatieve kopstukken. Eén van de eerste stappen in de groepsgerichte aanpak is het verkrijgen van een integraal beeld van de (jeugd)groep. Dit gebeurt door middel van de ‘groepsscan’, die op ieder moment kan worden uitgevoerd. De gemeente heeft hier een leidende rol in. De politie voert de groepsscan uit door systeeminformatie en straatinformatie samen te brengen, waardoor een netwerk om een individu of groep zichtbaar wordt gemaakt.

Persoonsgerichte aanpak
In de aanpak van jeugdcriminaliteit willen wij risicogedrag tijdig signaleren en aanpakken met als doel te voorkomen dat het gedrag van jongeren zich doorontwikkelt tot (zwaar) overlastgevend of crimineel gedrag. Ook willen wij er voor zorgen dat jongeren die in de criminaliteit beland zijn, niet meer recidiveren en via maatwerk in de aanpak weer perspectief krijgen op een succesvolle toekomst.
Personen die herhaaldelijk in beeld komen in verband met onwenselijk, strafrechtelijk gedrag komen in aanmerking voor de lokale PGA in de gemeente. De jeugd- of wijkagent is een vaste deelnemer aan dit overleg. In de PGA wordt de persoon zelf betrokken bij zijn plan van aanpak, dat bestaat uit een combinatie van zorg, onderwijs, straf en zo mogelijk bestuurlijke interventies. Afhankelijk van de problematiek wordt de verbinding gelegd met andere professionals zoals de leerplichtambtenaar, reclassering, jeugdgezondheidszorg of de GGD. Belangrijk is de aansluiting met de JIT’s, het Veiligheidshuis en het stedelijk team sociaal domein. De GGD Flevoland ontvangt subsidie van de gemeente Almere om middels procescoördinatie en de regie op de integrale aanpak uitvoering te geven aan deze lokale PGA. Personen in de stad die herhaaldelijk voor zware overlast en criminaliteit zorgen, waaronder negatieve kopstukken uit problematische jeugdgroepen, worden opgenomen in de regionale PGA. De meeste hiervan komen in aanmerking voor de zogenaamde Top X aanpak in het Veiligheidshuis Flevoland.