Skip to content

Brandveiligheid bij verhuur kamers

Bij het verhuren van kamers/wooneenheden, moet u naast brandveiligheid ook rekening houden met de overige eisen uit het Bouwbesluit, met het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl) en met de huisvestingsverordening van de gemeente Almere. Daarnaast heeft u mogelijk ook toestemming nodig van de eigenaar van de woning en de hypotheekverstrekker.

Eisen Bouwbesluit

Zodra het verhuren van wooneenheden aan de orde is, dus ook als maar één of twee wooneenheden in een reguliere woning worden verhuurd, moet voldaan worden aan de eisen die hierover in het Bouwbesluit worden gesteld. De Rijksoverheid heeft het infoblad Bouwbesluit 2012 Kamergewijze verhuur uitgegeven met specifieke informatie over kamerverhuur.

Gebruiksmelding

Het risico op brand wordt groter bij meerdere wooneenheden binnen één reguliere woning. Daarom moet bij vijf of meer wooneenheden binnen één reguliere woning een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik bij de gemeente worden ingediend. Een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik moet minimaal vier weken voor het in gebruik nemen van het pand bij de gemeente binnen zijn.

De gebruiksmelding voor brandveilig gebruik bestaat - naast het aanvraagformulier - onder andere uit tekeningen met plattegronden van alle verdiepingen waarop de minimaal vereiste brandpreventieve voorzieningen  staan aangegeven, zoals: de plaats van de rookmelders, de blusvoorzieningen en of er sprake is van brandcompartimentering. Aan de hand van deze gebruiksmelding toetst de gemeente of de maatregelen voor de brandveiligheid voldoende zijn.

Het is mogelijk dat de gemeente aanvullende eisen stelt aan het gebruik. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van extra blusmiddelen. De gemeente zal in een besluit aangeven waarom de extra voorzieningen nodig worden geacht.

Wij adviseren u de gebruiksmelding voor brandveilig gebruik digitaal via het Omgevingsloket online in te dienen. Dit is het eenvoudigst en zorgt voor de snelste afhandeling. U kunt ook nog een ‘papieren melding’ bij de gemeente indienen. De gemeente brengt geen leges in rekening voor de behandeling van een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik.

De gemeente kan, zodra het pand in gebruik is genomen, de (brand)veiligheid (periodiek) ter plaatse komen controleren.

Wat u als huurder kunt doen

U kunt zelf ook het nodige doen om brand te voorkomen en/of te zorgen dat u en uw medebewoners bij brand op tijd het pand kunt verlaten. Huurder en verhuurders zijn samen verantwoordelijk voor een veilig gebruik van het pand. Aan de hand van checklisten brandveiligheid, die u op diverse sites kunt vinden (bijvoorbeeld op heetinhuis.nl), kunt u zelf nagaan hoe het staat met de veiligheid in het pand waar u woont. Het gaat dan niet alleen om bouwkundige en installatietechnische eisen die worden gesteld op basis van het Bouwbesluit maar ook over het gebruik van het pand, bijvoorbeeld dat geen fietsen in een gang worden gestald, dat er geen kratjes voor de uitgang van het pand komen te staan en dat er geen wirwar aan verlengsnoeren door het pand lopen bij een gezamenlijke internetaansluiting.

Als u een wooneenheid huurt in een woning met vijf of meer wooneenheden kunt u bij de gemeente nagaan of voor dit pand een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik is ingediend en wanneer de laatste inspectie op het gebied van brandveiligheid heeft plaats gevonden. Mocht blijken dat deze gebruiksmelding voor brandveilig gebruik niet is ingediend of als u twijfelt aan de brandveiligheid van het pand dan treedt de gemeente na uw melding in contact met de verhuurder. U hoeft hierin zelf geen actie te ondernemen. U kunt het verzoek om informatie en/of het melden van de brandonveilige situatie melden bij de gemeente Almere,  via 14036 of het contactformulier t.a.v. de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving.