Skip to content

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om de veiligheid van haar inwoners en specifiek ook als het gaat om brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. In 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden, waarmee in Nederland 25 veiligheidsregio’s zijn gevormd. In deze wet is opgenomen dat het college van burgemeesters en wethouders is belast met de organisatie van: de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot de regio Flevoland, hebben conform de vereisten uit de Wet veiligheidsregio’s, een gemeenschappelijke regeling getroffen. Hiermee zijn de gemeenten gezamenlijk opdrachtgever voor de Veiligheidsregio Flevoland en is de uitvoering van de brandweerzorg, rampbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening middels verlengd lokaal bestuur bij de veiligheidsregio belegd. De burgemeesters van gemeenten in een veiligheidsregio hebben zitting in het bestuur van de veiligheidsregio en vertegenwoordigen  de eigen gemeente. De burgemeester van Almere is tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland.

De veiligheidsregio stelt elke vier jaar een regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan vast. In deze plannen wordt aangegeven welke risico’s een regio loopt, wat de waarschijnlijkheid en impact is, en hoe daarop voor te bereiden. De gemeenteraad heeft invloed op deze plannen. Zij wordt (verplicht) geconsulteerd bij de vaststelling van het risicoprofiel dat de basis vormt voor de overige planvorming. Dit wordt vierjaarlijks gedaan. Daarnaast wordt de begroting van de veiligheidsregio jaarlijks aan de gemeenteraden voorgelegd, die vervolgens een zienswijze af kunnen geven.