Skip to content

Handhaving via stadstoezicht en cameratoezicht

Toezicht en handhaving

Het college stelt tenminste eenmaal in de vier jaar handhavingsbeleid vast, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de gemeente invulling geeft aan de toezicht- en handhavingstaken in de fysieke leefomgeving. De looptijd van de nota Integraal Handhavingsbeleid 2012-2014 is eind 2014 met een jaar verlengd. Met de nota Integraal handhavingsbeleid 2016-2019 benoemt het college de vernieuwde ambities voor het handhavingsbeleid en wordt aangegeven hoe dit wordt vertaald naar de uitvoering.

Alhoewel het vaststellen van dit handhavingsbeleid een bevoegdheid is van het college, gaat het college in de komende periode in gesprek met de gemeenteraad over deze beleidsnota.  De raad wordt vanuit haar controlerende taak gevraagd om in te stemmen met de visie, uitgangspunten en beleidsagenda die in de Nota zijn opgenomen.

Inhoud
In de nota zijn de visie en uitgangspunten van het college op het handhavingsbeleid opgenomen. Handhaving staat niet op zichzelf, maar levert een bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van Almere. In de visie en uitgangspunten staat centraal dat het college samen met Almeerders wil optrekken en wil inspelen op de dynamiek van de stad. De uitgangspunten dienen als maatlat voor het dagelijks handelen in het kader van handhaving. Het gaat om de volgende uitgangspunten:

1.            We werken vraaggericht en in verbinding met de stad
2.            We zijn open en transparant
3.            We werken integraal
4.            We maken keuzes en spelen in op een veranderende omgeving
5.            We blijven innoveren